E Regulamin serwisu internetowego Niespodzianka.pl

§1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu Niespodzianka.pl, a w szczególności:
a) określa zasady tworzenia i wysyłania treści przeznaczonych do umieszczenia w serwisie,
b) określa dopuszczalną treść i formę informacji udostępnianych przez użytkowników w serwisie.

§2 Informacje podstawowe

1. Właściciel udostępnia pod adresem URL http://niespodzianka.pl internetowy serwis informacyjno-towarzyski, pozwalający użytkownikom tworzyć konta w serwisie i wymieniać za jego pośrednictwem informacje.
2. Korzystanie z serwisu Niespodzianka.pl. jest darmowe, jednakże istnieje możliwość wprowadzania pewnych odpłatnych funkcjonalności.

§3 Warunki techniczne

Do korzystania z serwisu konieczne jest posiadanie urządzeń i oprogramowania pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, w szczególności:
a) komputera podłączonego do Internetu,
b) przeglądarki internetowej obsługującej Javascript oraz pliki Cookies.

Do prawidłowego i bezproblemowego korzystania z serwisu zaleca się korzystanie z:
a) najnowszych wersji przeglądarek internetowych Internet Explorer lub Mozilla Firefox
b) stałego łącza internetowego

§4 Tworzenie i umieszczanie w serwisie treści

1. Zabronione jest tworzenie i wysyłanie treści niezgodnej z prawem, dobrym smakiem i ogólnymi zasadami współżycia społecznego, w tym obrażających użytkowników i inne osoby oraz nakłaniających do nienawiści.
2. O tym czy treść narusza powyższy punkt rozstrzyga właściciel serwisu.
3. Tworząc i wysyłając treść użytkownik oświadcza, że wysłane przez niego treści nie naruszają praw autorskich osób trzecich. Dotyczy to wszelkich elementów zamieszczonych w serwisie, m.in. tekstów, zdjęć, grafik, itp.
4. Zamieszona przez użytkownika treść nie może łamać obowiązującego prawa.
5. Każda treść może zostać usunięta bez podania przyczyny.
6. Naruszenia regulaminu mogą skutkować czasową bądź trwałą blokadą dostępu do serwisu.
7. Użytkownik umieszczający treści i materiały w serwisie Niespodzianka.pl zgadza się na wykorzystywanie ich przez innych użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
8. Użytkownik wysyłając treści do serwisu zgadza się na ich przeglądanie przez innych użytkowników, co rozumie się jako udzielenie nieodpłatnej bezterminowej licencji właścicielowi serwisu na korzystanie z Utworu w zakresach (polach eksploatacji): a) użytkowania, b) dystrybucji, sprzedaży i wdrożeń w innych utworach, c) kopiowania, d) modyfikacji utworu w dowolnym zakresie, e) dowolnego wykorzystania całości lub części utworu.

§5 Rejestracja użytkowników

1. Warunkiem rejestracji jest akceptacja regulaminu.
2. Celem rejestracji użytkowników jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz możliwość identyfikacji użytkownika serwisu.
3. Użytkownik może dobrowolnie podać informacje o sobie. Poprzez ich podanie zgadza się na ich przetwarzanie w celach prowadzenia serwisu. Jeśli wśród podanych danych będzie informacja kontaktowa właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość przesyłania na podany adres informacji dot. serwisu i innych informacji, które uznają za stosowne.
4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z serwisu Niespodzianka.pl. Na jego życzenie konto zostanie niezwłocznie skasowane, a wszelkie dane jakie się z nim wiążą zostaną zamazane.
5. Usunięcie danych z pkt.3 jest równoznaczne z usunięciem konta użytkownika, ale nie oznacza usunięcia treści umieszczonych przez niego w serwisie.

§6 Zakres własności

1. Serwis Niespodzianka.pl i będące jego częścią treści (teksty, elementy graficzne, wybór i układ informacji, rozwiązania nawigacyjne, aplikacje, materiały audio i wideo, opracowania itd.) stanowią własność serwisu Niespodzianka.pl - z wyłączeniem elementów stanowiących odrębną własność użytkowników i innych podmiotów.
2. Kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, modyfikacja, wyświetlanie, przesyłanie, przedruki, sublicencjonowanie i tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także ich sprzedaż i odsyłanie jest zabroniona (chyba, że na podst. odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawniony podmiot).

§7 Wyłączenie odpowiedzialności

1. Właściciel nie odpowiada w żaden sposób, w maksymalnym dopuszczonym przez prawo zakresie, za treści publikowane przez użytkowników na łamach serwisu.
2. Właściciel nie odpowiada w żaden sposób za sytuacje wynikające z udostępnienia przez użytkownika nazwy użytkownika i hasła osobom trzecim.
3. Serwis Niespodzianka.pl nie odpowiada za skutki wykorzystania przez użytkowników i inne osoby materiałów i informacji uzyskanych przy pomocy serwisu, w tym również materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem usług odpłatnych serwisu.
4. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby serwis działał prawidłowo, jednak nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją użytkowników i osób trzecich oraz za zdarzenia bezpośrednio niezależne od niego.
5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych użytkowników wynikające z awarii sprzętu lub sieci internetowej.
6. Właściciel zastrzega sobie prawo do anonimowego publikowania treści przesłanych do niego, a związanych z działaniem serwisu, poradami i sugestiami.
7. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonania cesji wszelkich praw związanych z serwisem, bez możliwości jakiegokolwiek sprzeciwu ze strony użytkowników.
8. Serwis Niespodzianka.pl nie udziela żadnej gwarancji na to, że wszystkie aplikacje i mechanizmy serwisu (np.: odnośniki, formularze, mechanizmy wyszukujące) będą zawsze i na każdym sprzęcie działały w sposób poprawny.

§8 Postanowienia końcowe

1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa i zasad współżycia społecznego (ze szczególnym uwzględnieniem obyczajów panujących w sieci Internet - tzw. netykiety) konto użytkownika może zostać zawieszone lub usunięte.
3. Wszelkie reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres: info@niespodzianka.pl